دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان صفحه
2-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته …………………………………………………………………………………………………… 119
3-1- ترتیب امتیازبندی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 132
3-2- ترتیب سؤالات پرسشنامه براساس هر یک از متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… 133
3-3- آماره پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-1- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………… 141
4-2- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی پاسخگویان برحسب اندازه تحصیلات………………………………………………………. 142
4-3- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی………………………………………………………… 144
4-4- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه پشتیبانی مالی و انسانی دانشکده از محققین ……………………………………………………….. 145
4-5- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه وجود اهداف و برنامه‌های مدون در دانشگاه………………………………………………………… 147
4-6- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه ایجاد ارتباط مؤثر بین محققین و بازار…………………………………………………………………. 148
4-7- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه آموزش تخصصی پژوهشگران……………………………………………………………………………. 149
4-8-  فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش……………………………………………………….. 150
4-9- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه ایجاد فرهنگ کارآفرینی متناسب با تجاری‌سازی………………………………………………….. 151
4-10- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه تشویق و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری …………………………………………… 152
4-11- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه حفاظت و صیانت دولت از دارایی‌های فکری پژوهشگران………………………………… 154
4-12- میانگین و انحراف معیار متغیرها (فرضیه‌های فرعی عوامل درون سازمانی)…………………………………………………. 155
4-13- میانگین و انحراف معیار متغیرها ( فرضیه‌های فرعی عوامل برون سازمانی)…………………………………………………. 156
4-14- میانگین سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 158
4-15- مطالعه توزیع داده‌ها توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک…………………………………………. 160
4-16- ارزش‌گذاری و میانه پاسخ به سؤالات……………………………………………………………………………………………………. 161
4-17- نرمالیتی با آزمون کولموگورف- اسمیرنوف تک نمونه‌ای…………………………………………………………………………. 162
4-18- رتبه‌ها برحسب فرضیه‌های درون سازمانی با در نظر داشتن جنسیت پاسخگویان…………………………………………………. 163
4-19- آماره آزمون فرضیه‌های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 164
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-20- رتبه‌ها برحسب فرضیه‌های درون سازمانی با در نظر داشتن مقطع تحصیلی پاسخگویان ……………………………………….

165 4-21- آماره آزمون فرضیه‌های درون سازمانی ( آزمون کروسکال‌وایس)……………………………………………………………….

166 4-22- رتبه‌ها برحسب فرضیه‌های درون سازمانی با در نظر داشتن رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………………………

167 4-23- آمار آزمون فرضیه‌های درون سازمانی……………………………………………………………………………………………………..

168 4-24- رتبه‌ها بر حسب فرضیه‌های برون سازمانی با در نظر داشتن جنسیت پاسخگویان………………………………………………….

169 4-25-  آماره آزمون فرضیه‌های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………

170 4-26- رتبه‌ها بر حسب فرضیه‌های برون سازمانی با در نظر داشتن مقطع تحصیلی پاسخگویان………………………………………..

171 4-27-  آماره آزمون فرضیه‌های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………

172 4-28-  رتبه‌ها بر حسب فرضیه‌های برون سازمانی با در نظر داشتن رشته تحصیلی پاسخگویان……………………………………….

173 4-29- آماره آزمون فرضیه‌های برون سازمانی…………………………………………………………………………………………………….

174 4-30- تست نرمالیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………

175

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد