متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    جدول

جدول شماره 1-1: تعداد کل جامعه آماری پژوهش به تفکیک شهرستان و نوع جامعه هدف. 11

جدول شماره 2-3: تعداد کل جامعه آماری پژوهش به تفکیک شهرستان و نوع جامعه هدف. 41

جدول شماره 3-3: تعداد کل نمونه‌آماری پژوهش به تفکیک شهرستان و نوع جامعه هدف. 45

جدول شماره 1-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ نوع خانواده به تفکیک شهرستان‌ها. 64

جدول شماره2-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ نوع خانواده شاهد به تفکیک شهرستان‌ها. 65

جدول شماره 3-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ درصد جانبازی به تفکیک شهرستان‌های. 66

جدول شماره 4-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ جنسیت به تفکیک شهرستان‌های مورد. 67

جدول شماره 5-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ بازه سنی به تفکیک شهرستان‌های مورد. 68

جدول شماره 6-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ وضعیت تاهل به تفکیک شهرستان‌ها. 69

جدول شماره 7-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ تعداد اعضای خانواده به تفکیک. 70

جدول شماره 8-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ اندازه تحصیلات به تفکیک شهرستان‌ها. 71

جدول شماره 9-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ وضعیت مسکن به تفکیک شهرستان‌ها. 72

جدول شماره 4-1 نتایج حاصل از آزمون دو جمله ای مربوط به ارتباط ی خدمات سازمان با رضایت. 76

جدول شماره4-2 شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به کیفیت خدمات  77

جدول شماره4-3 آماره آزمون تک نمونه ای مربوط به شاخص کیفیت خدمات  77

جدول شماره 4-4  شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به کیفیت واکنش و پاسخگویی. 78

جدول شماره 4-6 شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به اندازه قابلیت تضمین و اعتبار. 79

جدول شماره 4-7 آماره آزمون تک نمونه ای مربوط به شاخص اندازه قابلیت تضمین و اعتبار. 79

جدول شماره 4-8  شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به کیفیت شایستگی و مهارت کارکنان. 80

جدول شماره4-9 آماره آزمون تک نمونه ای مربوط به شاخص کیفیت شایستگی و مهارت کارکنان. 81

جدول شماره 4-10  شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به کیفیت قابلیت اعتماد و. 82

جدول شماره4-11 آماره آزمون تک نمونه ای مربوط به شاخص کیفیت قابلیت اعتماد و اطمینان. 82

جدول شماره 4-12  شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به برخورد مناسب کارکنان. 83

جدول شماره4-13 آماره آزمون تک نمونه ای مربوط به برخورد مناسب کارکنان  83

جدول شماره 4-14  شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به دسترسی آسان در برقراری ارتباط. 84

جدول شماره4-15آماره آزمون تک نمونه ای مربوط به دسترسی آسان در برقراری ارتباط. 84

جدول شماره 4-16 نتایج آزمون فریدمن. 85

جدول شماره 4-17 اولویت بندی عوامل. 85

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

نمودار شماره 1-2: مدل اولیه شکل‌گیری رضایت‌مندی مشتری. 28

نمودار شماره 2-2: مدل رضایت‌مندی مشتری در سوئد. 28

نمودار شماره 3-2: مدل رضایت‌مندی مشتری در آمریکا. 29

نمودار شماره 4-2: مدل رضایت‌مندی مشتری در اروپا. 30

نمودار شماره 5-2: مقایسه بین هزینه‌ها و فایده‌ها. 32

نمودار شماره 6-2: الگوی خدمت‌رسانی به مردم. 34

نمودار شماره 7-2: سیستم ارائه ارزش به مشتری. 35

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید