پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول و نمودارها

جدول 2-1 سه نسل تکامل تجارت الکترونیک از دیدگاه پالک 18

جدول 3-1 معیارهای مطرح شده در پرسشنامه 90

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سن 95

نمودار 4-1 درصد افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس سن 96

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت 96

نمودار 4-2 درصد افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیت 97

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت دفعات خرید 97

نمودار 4-3 درصد افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیت 99

جدول 4-4 نتایج آزمون معناداری β در رگرسیون خطی 100

جدول 4-5 نتایج آزمون معناداری β در رگرسیون خطی 101

جدول 4-6 نتایج آزمون معناداری β در رگرسیون خطی 102

جدول 4-7 نتایج آزمون t استیودنت 104

جدول 4-8 نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن) عوامل اصلی) 105

جدول 4-9اولویت اندازه اهمیت هر یک از معیار های اصلی برای مشتریان 105

جدول 4-10 نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن (عوامل فرعی) 106

جدول 4-11اولویت اندازه اهمیت هر یک از معیار های فرعی برای مشتریان 107

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه