متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد

مفهوم تعهد تأثیر محوری در ادبیات بازاریابی ارتباط مند دارد و این ویژگی اصلی مدل های بازاریابی ارتباط ای می باشد.تعهد برای توسعه مبادلات ارتباط موفق ضروری می باشد و نشان دهنده بالاترین سطح اتصال ارتباط می باشد.تعهد به عنوان متغیر واسطه ای کلیدی دیگری از بازاریابی ارتباط ای شناسایی شده می باشد. (sivaraks,2011)

تعهد مشتری نتیجه این می باشد که یک سازمان مزایایی را برای مشتریان ایجاد کند به طوری که آنها افزایش خرید از آن سازمان را حفظ کنند. تعهــد واقعی مشتری زمانی ایجاد می گردد که مشتری بدون هیچگونه تشویقی خودش برای انجام خرید برانگیخته گردد.

یکی از عوامل بنیادین در سنجش و تبیین وضعیت سازمان، از نقطه نظر بالندگی، تعهد  متقابل فرد و سازمان در برابر یکدیگر می‌باشد. در واقع یکی از صفات اصلی که خاستگاه رویکردها  و رفتارها بوده و عملکرد افراد را در سازمان و نیز کلیت سازمانها و ستاده آن را شکل می‌دهد نوع تعهدی می باشد که پیوند و دلبستگی متقابل فرد و سازمان را تعریف می کند. مسلماً به تناسب نوع تعهدات جاری در سازمان، با تراز بالندگی‌های متفاوت مواجه خواهیم بود.

تعهد را افراد مختلف به گونه‌های متفاوت تعریف کرده‌اند که ذیلاً بعضی از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

شهید مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که بشر نسبت به آنها معتقد می باشد و اظهار می‌دارد: “فرد متعهد کسی می باشد که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن کوشش نماید” کانتر  تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می‌داند. سالانکیک  تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت می‌یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (الحسینی،1380،‌ ص،20)

مودی و همکارانش، تعهد را به اقدام فراتر از وظایف مقرره اطلاق می‌نمایند. ابراز عملی تعهد، برای به انجام رسیدن فعالیتها ضروری می باشد و بخصوص در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. کوک و وال نیز سه مفهوم “وفاداری”، “احساس هویت و شناسایی” و “آمادگی” را برای تعهد مطرح کرده‌اند (مجیدی، 1376، ص 12).

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر؛ 1-تعهد مکتبی، 2-تعهد ملی، 3-تعهد خویشتن‌مدارانه، 4-تعهد گروهی و5- تعهد سازمانی تقسیم می گردد(الحسینی،1380،‌ ص،31)

– تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان‌بینی به وجود می‌آید و به اندازه تقید فرد به الزامات نظری و گرایشی مکتب مربوط، می‌تواند از نوع تعهد اصول‌گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول قلمداد گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد