پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان

  1. در پژوهش اروتیس (2009) در یونان با عنوان “ارزیابی حسابداری تعهدی در بیمارستان های عمومی یونان” به مطالعه شواهد تجربی مربوط به پذیرش استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش سلامت یونان و همچنین تاثیر دامنه ای از عوامل ممکن بالقوه روی موفقیت بیمارستان با بهره گیری از تغییرات حسابداری تعهدی و هزینه پرداخته می باشد . یافته های پژوهش نشان می هد که پذیرش حسابداری تعهدی ، مخصوصاً حسابداری هزینه در بیمارستان های عمومی به کیفیت تکنولوژی اطلاعات ، آموزش ، سطح تحصیلات کارکنان حسابداری و طرفداری های مشاوره ای مربوط می باشد .
  2. در پژوهش پترسون در نروژ (2009) با عنوان “اصلاحات و تغییرات سیستم حسابداری : مطالعه ای بر روی کاربرد حسابداری تعهدی در بیمارستان های نروژ” به مطالعه تغییر سیستم حسابداری به عنوان اصلاح آغازین بزرگ در بین سال های 2000 تا 2009 می پردازد . یافته های حاصل از پژوهش اظهار می کند که اطلاعات حسابداری تعهدی می تواند به معضلات کنترلی بزرگ مدیریتی تصریح کند . هم چنین وی اظهار می کند که صاحبان بیمارستان برای حل این معضلات در طول این سال ها اقدام خاصی را انجام نداده اند .

در پژوهش تودور و موتیو ( 2005 ) با عنوان “مطالعه فرایند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به مبنای تعهدی” نتایج حاصله نشان داد که اجرای حسابداری تعهدی مستلزم گسترش نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود روش های اجرایی می باشد و به مقصود اطمینان از اینکه اطلاعات حسابداری به صورت کامل ، به موقع و صحیح ارائه گردد ، بایستی چارچوبی قانونی نیز طراحی گردد . همچنین ، پیاده سازی حسابداری تعهدی نیاز به آموزش کارکنان فعلی و استخدام کارکنان جدید دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد