دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤال‌های پژوهش

در مطالعه موضوع پژوهش سؤالاتی مطرح گردیده می باشد که کوشش بر این می باشد که ضمن مطالعه همه جانبه موضوع پژوهش به سؤالات زیر نیز پاسخی مناسب داده گردد.

1- سؤال اصلی اول: آیا عوامل درون سازمانی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

1/1 سؤال فرعی اول: آیا پشتیبانی مالی و انسانی دانشکده از محققین بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

1/2 سؤال فرعی دوم: آیا وجود اهداف و برنامه‌های مدون در دانشگاه بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

1/3 سؤال فرعی سوم: آیا ایجاد ارتباط مؤثر بین محققین و بازار بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

1/4 سؤال فرعی چهارم: آیا آموزش تخصصی پژوهشگران جهت افزایش کیفیت پژوهش‌ها بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

2- سؤال اصلی دوم: آیا عوامل برون سازمانی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

2/1 سؤال فرعی اول: آیا تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش‌ها بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2/2 سؤال فرعی دوم: آیا  ایجاد فرهنگ کارآفرینی متناسب با تجاری‌سازی در بخش دانشگاهی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

2/3 سؤال فرعی سوم: آیا تشویق و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری یافته‌های پژوهشی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

2/4 سؤال فرعی چهارم: آیا حفاظت و صیانت دولت از دارایی‌های فکری پژوهشگران بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد