پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– مبنا نیمه تعهدی [1]

مبنای نیمه تعهدی به یک سیستم حسابداری می گویند که در آن سیستم هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند . در واقع مبنای نیمه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی می باشد .

مبنای نیمه تعهدی به لحاظ آنکه برای اکثر کشورها قابلیت اجرا دارد مورد پذیرش و تایید کمیته ها و انجمن های حسابداری دولتی بین المللی قرار گرفته می باشد . به بیانی دیگر زیرا در ثبت و شناسایی هزینه ها امکان بهره گیری از مبنای تعهدی هست ، پس هزینه ها به محض اینکه تحقق پیدا می کنند و یا ایجاد می شوند بدون در نظر داشتن زمان پرداخت وجه آنها ، در دفاتر ثبت می شوند . با این ترتیب یکی از محاسن مبنای تعهدی که همانا انعکاس واقعی هزینه های یک دوره مالی می باشد ، در این سیستم مورد بهره گیری قرار می گیرد .

همانطور که می دانیم امکان بهره گیری از مبنای تعهدی برای ثبت کلیه درآمدهای یک سازمان دولتی و یا بطور کلی دولت امکان پذیر نیست . زیرا بعضی از درآمدها بنا به ماهیتی که دارند قبل از وصول قابل اندازه گیری و شناسایی نمی باشند . پس نمی توانیم در ثبت این قبیل درآمدها از مبنای تعهدی بهره گیری نماییم . اگر بخواهیم در ثبت درآمدها از مبنای تعهدی بهره گیری نماییم و درآمدها را به محض تحصیل و یا تحقق در دفاتر ثبت نمائیم به اندازه گیری اندازه دقیق درآمد ، در مقطع زمانی ثبت آن نیازمندیم . حال اگر بعضی از درآمدها ویژگی هایی داشته باشند که اندازه دقیق آنها فقط در زمانی که وجه آنها وصول می گردد مشخص می گردد ، در ثبت این قبیل درآمدها فقط از مبنای نقدی بهره گیری می کنیم . به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی درآمدها در زمان تحصیل یا تحقق آنها در حسابداری دولتی کار ساده ای نیست و در بعضی موارد اصولاً امکان پذیر نمی باشد .

علت دشواری بهره گیری از مبنای تعهدی در ثبت درآمدها اکثراً ناشی از دو عامل زیر می باشد :

  • عدم امکان اندازه گیری دقیق اندازه درآمد .
  • عدم اطمینان از وصول درآمد در کوتاه مدت .

در نتیجه این روش مبتنی بر مفهوم محافظه کاری می باشد . بدین معنا که با رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری ، توصیه شده می باشد که در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی بهره گیری گردد . (باباجانی،1374 ،44)

1-Mixed Basis

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد