متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3  قلمرو زمانی: از نظر زمانی این پژوهش در اواخر سال 1392 و نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته می باشد.

4-3 جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد.( سکاران ، 1385) . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کل مدیران وکارکنان شعب بانک سامان شهر تهران می باشد. تعداد شعب بانک در شهر تهران 28 شعبه می باشد.جهت تعیین حجم نمونه با در نظر داشتن تعداد 840 نفرکارمند بانک درشعبات تهران ازجدول مورگان بهره گیری شده می باشد.

5-3 ابزار جمع آوری داده ها

اطلاعات را می توان به روشهای گوناگون ،در مکان های مختلف و انواع منابع گردآوری نمود. ابزار  گردآوری اطلاعات مشتمل برمصاحبه حضوری ، مصاحبه تلفنی، پرسشنامه های حضوری ، پستی یا الکترونیکی ؛ نظاره افراد یا رویداد ها می باشد. پرسشنامه یگی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش ، پرسشنامه خود ساخته با کمک استاد راهنما، طراحی شده می باشد. در پرسشنامه به کار گرفته شده ، برای اندازه گیری متغییرهای مورد نظر 28 سوال هست که متغییر های ذکر گردیده توسط مقیاس پنج گزینه ایی لیکرت مورد سنجش قرار گرفته می باشد . با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر ،پژوهش میدانی و کاربردی می باشد لذا جمع آوری اطلاعات از دو روش به تبیین ذیل بهره گیری گردیده می باشد :

1)  روش مطالعه اسناد و مدارک : در این پژوهش آغاز با رجوع به منابع کتابخانه ای و بهره گیری از موتور جستجوگر در پایگاههای داده اینترنتی مرتبط و فیشبرداری از اسناد و مدارک مرتبط ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تدوین میگردد.

2)  روش میدانی : ابزار اصلی گردآوری داده ها در مرحله پیمایشی ، بهره گیری از پرسشنامه خودساخته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه