دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پست‌های اختصاصی در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه بوده می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد به این شکل که به شیوه طبقه‌ای از بین زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان که مجموع آنها 170 نفر می‌باشد نمونه انتخاب گردید. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری گردید و تعداد افراد نمونه 102 نفر مقصود گردید. یه دلیل عدم تکمیل یکی از پرسشنامه‌ها تعداد نمونه در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101 نفر مقصود گردید . ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد به این مقصود پس از تایید روایی پرسشنامه به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرنباخ  محاسبه گردید و نتایج نشان داد آلفای بدست آمده به اندازه کافی به یک نزدیک می باشد، پس پرسشنامه و در نتیجه داده‌های حاصل از آن و تجزیه و تحلیل آنها معتبر بود. به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره گیری گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک متغیره و ازمون فریدمن بهره گیری گردید و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بهره گیری گردید. در نهایت نتایج نشان داد همه عوامل منجر به خود ناتوان سازی زنان و در نتیجه منجر به ایجاد توجه منفی نسبت به پست های مدیریتی به زنان و در نهایت منجر به شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان های دولتی شهرستان ساوه  شده می باشد و عامل فرهنگی دارای بالاترین اثر می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد