متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

نوع خانواده شاهد

با در نظر داشتن این که مقرر بود از فرزندان و همسران شاهد برابر با والدین، برادر یا خواهر شاهد نظرسنجی به اقدام آید، این موضوع در کل استان رعایت گردید و تعداد 139 نفر از همسران و فرزندان شاهد (مشتمل بر 70 نفر از همسران شاهد و 69 نفر از فرزندان شاهد) و 143 نفر از والدین، برادر یا خواهر شاهد از کل 282 نفری که از خانواده‌های شاهد نمونه‌گیری شده بودند، مورد نظرسنجی قرار گرفتند. با دقت در جدول شماره 5-4 ملاحظه می گردد فقط در شهرستان‌های حلب و ارمغانخانه فرزند شاهد مورد نظرسنجی قرار نگرفته و در شهرستان‌های ابهر، ارمغانخانه، ماه نشان و زرین آباد تعداد

همسران شهید و در شهرستان‌های حلب، نیک پی، آب بر و سهرورد تعداد والدین، برادر یا خواهر شهید بیش از سایر نمونه‌ها بوده می باشد.

جدول شماره2-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ نوع خانواده شاهد به تفکیک شهرستان‌های مورد مطالعه

3-1-4- درصد جانبازی

با در نظر داشتن این که 291 نفر از جانبازان در این طرح مورد نظرسنجی قرار گرفتند، از این بین به دلیل بیشتر بودن تعداد جانبازان 25 تا 49 درصد، بالغ بر 214 نفر از جانبازان (یعنی حدود 9/31 درصد کل پاسخگویان) در این حوزه قرار داشتند. ضمن این که 55 نفر نیز جزء جانبازان 50 تا 69 درصد و 22 نفر نیز جزء جانبازان 70 درصد و بالاتر بودند. همانطور که از جدول شماره 3-4 ملاحظه می گردد، فقط در شهرستان‌های حلب، سهرورد، تهم و خرمدره‌   از جانبازان 70 درصد به بالا نظرسنجی به اقدام نیامده، ضمن این که در شهرستان حلب فقط از جانبازان 25 تا 49 درصد نظرسنجی شده می باشد و در سایر شهرستان‌ها، ترکیب نمونه‌ها رعایت گردیده می باشد.

جدول شماره 3-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ درصد جانبازی به تفکیک شهرستان‌های مورد مطالعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه