دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

1-8-1) متغیر مستقل

متغییر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز هست و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به اظهار دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را بایستی در متغیر مستقل جستجو نمود (سکاران، 1384، 85 ). در این پژوهش عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد. که آنها را به دو دسته عوامل درون و برون سازمانی تقسیم نموده‌ایم؛

عوامل درون سازمانی شامل پشتیبانی مالی و انسانی دانشکده از محققین، وجود اهداف و برنامه‌های مدون در دانشگاه، ایجاد ارتباط مؤثر بین محققین و بازار و آموزش تخصصی پژوهشگران می‌باشد.

عوامل برون سازمانی شامل تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش‌ها، ایجاد فرهنگ کار آفرینی متناسب با تجاری‌سازی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و حفاظت و صیانت دولت از دارایی‌های فکری پژوهشگران می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد