دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

) متغیر وابسته

هدف پژوهشگر، توصیف یا پیش‌بینی تغییرپذیری متغیر وابسته می باشد. با تحلیل متغیر وابسته (یعنی اینکه چه متغیر‌هایی بر آن تأثیر می‌گذارد)، می‌توان برای حل مسأله به پاسخ‌هایی دست پیدا نمود (سکاران، 1384، 85 ). در این پژوهش، تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت متغیر وابسته می‌باشد.

1-9- روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام یافته‌ای برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی، راه حل معضلات می باشد. اتخاذ روش پژوهش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد (خاکی، 18:1381 و 86).

چنانچه تحقیقات را از لحاظ هدف و ماهیت طبقه‌بندی نماییم و سپس از حیث هدف دو طبقه کاربردی و بنیادی و از حیث ماهیت و روش اجرا طبقات تاریخی، فرهنگی و علمی، همبستگی، تجربی را شناسایی کنیم، پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش اجرا یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد.

پژوهش‌های توصیفی آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می‌کنند یا به تعبیری دیگر هدف این نوع پژوهش‌ها توصیف جزء به جزء شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد. پژوهش توصیفی خود شامل پژوهش پیشمایشی همبستگی، اقدام پژوهی، مطالعه موردی و پژوهش علمی مقایسه‌ای می‌باشد. روش پژوهش پیمایشی یکی از انواع روش‌های پژوهش توصیفی می باشد که برای مطالعه توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می‌رود (بازرگان، سرمد،حجازی، 110:1376).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد