دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف عملیاتی پژوهش

عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

این عوامل بوسیله پرسشنامه 32 سؤالی مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

گرایش به پشتیبانی مالی و انسانی دانشکده از محققین: سؤالات 1، 9، 17و 25 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

گرایش وجود اهداف و برنامه‌های مدون در دانشگاه: سؤالات 2، 10، 18 و26 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

ایجاد ارتباط مؤثر بین محققین و بازار: سؤالات 3، 11، 19 و27 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

آموزش تخصصی پژوهشگران: سؤالات 4، 12، 20و 28 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش‌ها: سؤالات 5، 13، 21 و29 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

ایجاد فرهنگ کارآفرینی متناسب با تجاری‌سازی: سؤالات 6، 14، 22و 30 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

تشویق و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری: سؤالات 7، 15، 23 و 31 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

حفاظت و صیانت دولت از دارایی‌های فکری پژوهشگران: سؤالات 8، 16، 24 و 32 پرسشنامه به مطالعه متغیر فوق اختصاص داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد