پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

اعتماد مشتریان یکی از فاکتور های کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی می باشد. تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند .با وجود این معنا ومفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک در فروشگاه اینترنتی ایران تجارت در شهر تهران در سال 92 می باشد. روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد و بدین مقصود از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد. جامعه آماریِ پژوهش، مشتریانی هستند که از فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت به صورت الکترونیکی خرید کرده اند،که  از میان آنان نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. فرضیه های پژوهش در چارچوب عوامل فردی، شرکتی و زیرساختی مطرح واز طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به غیر از فرضیه مربوط به عوامل فردی ،سایر فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.

کلمات کلیدی:  تجارت الکترونیک، اعتماد مشتری, عوامل فردی, عوامل شرکتی، عوامل زیرساختی.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد