پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تقسیم بندی بر اساس نوع سازمان

  1. حسابداری دولتی[1] : حسابداری دولتی شاخه ای از حسابداری می باشد که به تبیین اصول ، تشخیص ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات مربوط به دولت ، سازمان های دولتی و انجام عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کل کشور می پردازد . هم چنین می توان گفت مجموعه عملیاتی می باشد که با در نظر داشتن قوانین و مقرات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری ، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه ، کل و معین را ثبت نموده و گزارش ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می نماید .

موارد بهره گیری در حسابداری دولتی با آن چیز که در حسابداری مالی و انتفاعی مطرح می باشد متفاوت می باشد .

حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده[2]) : آن بخش از حسابداری می باشد که به تشخیص ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و گزارش بهای تمام شده محصولات یا فعالیت های معین می پردازد . این قسم از حسابداری زیرا نخستین بار در صنعت مورد بهره گیری قرار گرفت ، به آن حسابداری صنعتی نیز می گویند . در این حسابداری ضمن رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری ، فرآیندی را در نظام حسابداری تعبیه نموده می باشد که منطبق با فرآیند تولید یا ارائه خدمت می باشد و از این انطباق اندازه هزینه های جذب شده در یک واحد خدمت را شناسایی و محاسبه می نماید . استقرار حسابداری بهای تمام شده در واحد ها به نحو موثری می تواند در افزایش کارایی واحد های تولیدی و خدماتی موثر واقع گردد .

[1] – Governmental Accounting

[2] – Cost Accounting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد