پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ابزار گردآوری داده ها

معرفی ابزار

در راستای مطالعه موانع مؤثر در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تعیین اندازه تأثیر هرکدام و اولویت بندی آنها از پرسشنامه کتبی بهره گیری خواهد گردید . که در آن موانع تأثیر گذار در قالب شش فرضیه “عوامل مدیریتی” ، “عوامل فرآیندی” ، “منابع انسانی” ، “مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری” و “عوامل حسابداری مدیریت” و”قوانین و مقررات” طبقه بندی گردیده اند .

3-6 : روایی و پایایی ابزار

برای تایید روایی ابزار پژوهش ، پرسشنامه در میان تنی چند از اساتید دانشگاه و خبرگان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان توزیع گردید و از قضاوت آنان جهت تعدیل در سوالات بهره گرفته گردید .

برای ارزیابی پایایی پرسشنامه تعداد 10 عدد پرسشنامه در میان نمونه آماری توزیع گردید و پس از دو هفته دوباره به همان افراد پرسشنامه داده گردید تا یکبار دیگر به سوالات پاسخ دهند . جهت اندازه گیری پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار spss بهره گیری  گردید بطوریکه مقدار آن برابر با 9/0 گردید . در کل می توان نتیجه گرفت ابزار اندازه گیری همپوشانی و همسویی داشته و از ثبات خوبی برخوردار می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید