پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه :

در این پژوهش پس از اظهار مسئله و اهمیت موضوع بر اساس متغیرهای شناسایی شده به طراحی پرسشنامه جهت مطالعه موضوع پرداخته گردید . پس از مطالعه پایایی و روایی پرسشنامه جهت توزیع آن ، جامعه و سپس نمونه آماری تعیین گردید . در انتها پس از جمع آوری پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزار و آماره های موجود به تحلیل داده پرداخته گردید .

3-1 : نوع پژوهش

روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد که به بصورت مقطعی در سال 1392 انجام گرفته می باشد . این پژوهش از حیث هدف ، در محدوده پژوهش های کاربردی قرار می گیرد .

3-2 : جامعه پژوهش

جامعه مورد مطالعه این پژوهش ، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی استان اصفهان می باشد . که در این پژوهش ، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری به عنوان اعضای جامعه آماری انتخاب شدند .

3-3 : نمونه پژوهش

با در نظر داشتن محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده می باشد .

 

3-4 : متغیرهای پژوهش

متغیر های پژوهش به تفکیک ماهیت ، نوع تأثیر ، مقیاس سنجش و واحد اندازه گیری به تبیین جدول زیر می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد