پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: انواع حسابداری

الف- تقسیم بندی بر اساس ماهیت گزارش‌های تهیه شده

براساس ماهیت گزارش‌های تهیه شده ، حسابداری را معمولاً به حسابداری مالی[1] و حسابداری مدیریت[2] تقسیم می‌کنند .

  1. حسابداری مالی : آن بخش از حسابداری می باشد که به تشخیص ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد های اقتصادی می پردازد . (ابوالحلاج،1379،27) در این حسابداری ، گزارش‌های مورد بهره گیری گروه‌های خارج از سازمان مانند سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان ، مقامات مالیاتی و دیگران تهیه می گردد . البته این گزارش‌ها و اطلاعات مندرج در آن مانند سود خالص ، سود هر سهم و نسبت‌های مالی ، مورد بهره گیری مدیریت نیز قرار می‌گیرد . امّا به گونه کلی می‌توان گفت که گزارش‌های حسابداری مالی بدواً برای انجام الزامات و تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی تهیه می گردد . (مهدوی، 1384،232)
  2. حسابداری مدیریت : آن بخش از حسابداری می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیریت را برای برنامه ریزی ، اداره و کنترل عملیات یک سازمان فراهم می آورد . (ابوالحلاج، 1379، 28) گزارش‌های حسابداری مدیریت برای تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران و مسئولان درون سازمان ، طرح‌ریزی شده می باشد . به گونه دقیق‌تر ، این گزارش‌ها برای مسائلی خاص ، تصمیماتی معین و یا وضعیت‌های ویژه ، اطلاعات لازم را تأمین می کند . ویژگی دیگر گزارش‌های حسابداری مدیریت تفصیلی بودن آن در مقایسه با گزارش‌های مالی می باشد . ویژگی سوم گزارش‌های حسابداری مدیریت تعدد دفعات تهیه آن در یک دوره مالی می باشد . (مهدوی، 1384، 233)

[1] – Financial Accounting

[2] – Management Accounting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  7. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد