پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                           شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : اظهار مسأله 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3 : وجوه فرق پژوهش 7

1-4 : اهداف پژوهش 8

1-5 : سوالات پژوهش 9

1-6 : فرضیه‏های پژوهش 9

1-7 : دامنه پژوهش 10

1-7-1 : دامنه زمانی 10

1-7-2 : دامنه مکانی 10

1-7-3 : دامنه موضوعی 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش 31

2-3-1 : دانش و سیستم حسابداری 31

2-3-2 : انواع حسابداری 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه – مبنا تعهدی تعدیل شده 46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش 52

2-5 : حسابداری کمرال 57

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش 62

3-2 : جامعه پژوهش 62

3-3 : نمونه پژوهش 63

3-4 : متغیرهای پژوهش 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصیفی 67

4-1-1 : آمار توصیفی مقطع تحصیلی 67

4-1-2 : آمار توصیفی رشته تحصیلی 67

4-1-3 : آمار توصیفی محل خدمت 68

4-1-4 : آمار توصیفی سابقه کار 68

4-2 : تحلیل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت 82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی 83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی 83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضیه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم 91

5-3 : نتیجه گیری 92

5-4  : پیشنهادهای پژوهشگر 92

5-5 : محدودیت های پژوهش 93

5-6 : پیشنهادات برای پژوهش های آتی 94

فهرست منابع 95

منابع فارسی 100

پیوست ها 98

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد