پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                          شماره صفحه

 

جدول 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی 19

جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهای کل 27

جدول2-4 : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی 48

جدول3-1 : متغیرهای پژوهش 63

جدول4-5 : آزمون اعتبار داده های بدست آمده. 69

جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها. 70

جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها. 71

جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها. 73

جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها. 74

جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها. 75

جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها. 76

جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه  77

جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها. 81

جدول4-1 : اطلاعات توصیفی بر حسب مقطع تحصیلی کارکنان. 98

جدول4-2 : اطلاعات توصیفی بر حسب رشته تحصیلی کارکنان. 98

جدول4-3 : اطلاعات توصیفی بر حسب محل خدمت کارکنان. 98

جدول4-4 : اطلاعات توصیفی بر حسب سابقه کار کارکنان  99

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد