متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

– جنسیت

تعداد 193 نفر (8/28 درصد) زن و 477 نفر (2/71 درصد) مرد بودند. شایان ذکر می باشد از بین 193 زن مورد مطالعه در این طرح، 70 نفر همسر شهید بود و 123 نفر دیگر نیز، مادر، خواهر یا دختر شهید می‌باشند. ترکیب درصد فوق به گونه نسبی در اکثر شهرستان‌های استان نیز مراعات گردیده می باشد. هر چند که در شهرستان‌های نیک پی، گرماب،قیدار ، خرمدره،آب بر،زرین رود‌ و ابهر ترکیب تعداد مردها بیش از میانگین بوده و در شهرستان‌های درام، چورزق، زرین آباد ،زنجان،سهرورد، ماه نشان، تهم ،ارمغانخانه و حلب ترکیب تعداد زن‌ها بیش از میانگین می‌باشد و در مابقی شهرستان‌ها این ترکیب در اطراف میانگین بوده و با آن مطابقت دارد.

جدول شماره 4-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ جنسیت به تفکیک شهرستان‌های مورد مطالعه

 

5-1-4- بازه سنی

با در نظر داشتن زمان دفاع مقدس، انتظار می‌رفت که اغلب جانبازان و آزادگان و همسران شاهد در بازه سنی 40 تا 49 سال قرار داشته باشند. لذا انتظار می‌رفت تعداد افراد مورد مصاحبه در این بازه سنی بیشتر از سایر سنین باشد. ضمن این که انتظار می‌رفت اغلب والدین نیز حدود 55 سال و بالاتر سن داشته باشند. نتایج حاصل از نمونه‌گیری نشان داد که 74 نفر (11 درصد) بین 20 تا 29 سال سن داشتند. ضمن این که 52 نفر (8/7 درصد) نیز بین 30 تا 39 سال، 356 نفر (1/53 درصد) بین 40 تا 49 سال، 74 نفر (11 درصد) بین 50 تا 59 سال) و 114 نفر (17 درصد) نیز 60 سال و بیشتر سن داشتند. این موضوع کاملاَ با ترکیب نوع خانواده‌های مورد نظرسنجی همخوانی داشته و نشان‌دهنده صحت پاسخ‌های دریافتی می‌باشد.

جدول شماره 5-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ بازه سنی به

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه