متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین نحوه ارائه خدمات و رضایتمندی ارباب رجوع در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان  بر اساس روش پاراسورمان می باشد

اهداف فرعی 

سنجش اندازه رضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

فرضیه اصلی:

بین نحوۀ ارائه خدمات در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان و رضایتمندی ارباب رجوع  بر اساس روش پاراسورمان ارتباط معناداری هست .

 فرضیات فرعی: 

1.مراجعین به بنیاد شهید از خدمات محسوس بنیاد بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

2.مراجعین به بنیاد شهید از واکنش و پاسخگویی بنیاد بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

3.مراجعین به بنیاد شهید از قابلیت تضمین و اعتبار بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مراجعین به بنیاد شهید از شایستگی و مهارت کارکنان در ارائه خدمات بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

5.مراجعین به ینیاد شهید از قابلیت اعتماد و اطمینان کارکنان بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

6.مراجعین به بنیاد شهید از برخورد مناسب کارکنان در ارائه خدمات بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

  1. مراجعین به بنیاد شهید از دسترسی آسان در برقراری ارتباط بر اساس مدل پاراسورامان رضایت دارند.

روش پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی، و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد و با بهره گیری از روش تحقیقات میدانی به مطالعه ارتباط بین متغییرهای مورد مطالعه پرداخته گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد