متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

– جمع‌بندی و نقد و مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی تجربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانگونه که ملاحظه می گردد، پیشینه مطالعات از حیث موضوع تحقیقات انجام شده و روش انجام مطالعات قابل تفکیک می‌باشند. به گونه‌ای که:

1- تحقیقات متناسب و مرتبط با موضوع مورد مطالعه، مختص مطالعات موجود در داخل کشور می‌باشد که خود به دو بخش تقسیم می‌گردند:

الف) مطالعات انجام شده در خصوص مطالعه رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان در تمام حوزه‌های خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب) مطالعات انجام شده در خصوص مطالعه رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان در بخشی از جامعه هدف یا بخشی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران (مثل خدمات مشاوره یا مددکاری، حقوق، مستمری یا …)

2- تحقیقات متناسب و مرتبط با روش انجام مطالعه، که می‌تواند در داخل و خارج کشور پیدا نمود گردد. لیکن با در نظر داشتن این که روش پاراسورامان در مطالعه کیفیت خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران چندان مورد بهره گیری نبوده، لذا مطالعاتی که از حیث روش به مطالعه کیفیت خدمات در خارج کشور انجام شده، در این بخش درج گردیده‌اند.

در خصوص بند 1 با نگاهی به مطالعات انجام شده، ملاحظه می گردد که مطالعات کارگر (1380)، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران (1386) و اوجاقلو (1384) می‌توانند در بند «الف» جای گیرند. و مطالعات ستاری (1387)، بدری و همکاران (1386)، خوارزمی‌رحیم‌آبادی (1383)، تقوایی (1382)، بخشی‌گلستان (1379)، بخشی‌زاده (1383)، هاشمی (1382)، دلفانی (1382)، شرفی (1383)، داودی زنجانی (1384)، تاجیک (1377)، پشته‌شیرانی (1379)، بردبار (1380)، سازمان شهید و امور ایثارگران (1382)، آهنگر سلابنی (1384) و وطن‌دوست (1382) در بند «ب» جای گرفته‌اند.

همانطور که در این مطالعات ملاحظه می گردد، ترتیب رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران به گونه‌ای می باشد که جانبازان کمترین رضایت را داشته (از قبیل مطالعه ستاری، 1387) به گونه‌ای که در بعضی تحقیقات از قبیل مطالعه بخشی‌زاده (1383)، فرضیه مطرح شده در مورد عدم رضایت جانبازان از تسهیلات مسکن، شغل، درمان جانبی و آموزش، مورد تأیید قرار گرفته می باشد. این در حالی می باشد که خانواده‌های شهدا و آزادگان تقریباً در یک سطح از رضایت‌مندی و بالاتر از جانبازان قرار دارند. البته ذکر این نکته نیز ضروری می باشد که در اکثر مطالعات از قبیل مطالعه خوارزمی رحیم‌آبادی (1383) اندازه رضایت‌مندی از مجموعه خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران به گونه معنادار بالاتر از متوسط می باشد. هرچند که در بعضی از این مطالعات از قبیل مطالعه کارگر (1380) ادعا شده که هیچ‌ ارتباط‌ معناداری‌ بین‌ خدمات‌ ارائه شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رضایت‌مندی‌ خانواده‌ها وجود ندارد! در مطالعه اندازه رضایت‌مندی بخشی از جامعه هدف از بعضی خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران (به صورت جداگانه) بعضی مطالعات از قبیل بخشی‌گلستان (1379)، تاجیک (1377)، شرفی (1383)، داودی زنجانی (1384)، وطن‌دوست (1382) نشان می‌دهند که اندازه رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات‌ مددکاری‌ و مشاوره‌ در حد پایین و متوسط می‌باشد. بعضی مطالعات از قبیل مطالعه انجام شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران (1386) نیز که در مورد یک بخش از جامعه هدف به اجرا در آمده می باشد، نشان می‌دهد لزوم ارائه خدمات با کیفیت‌تر مادی و غیرمادی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جامعه هدف ضروری می باشد. با در نظر داشتن این که پژوهش حاضر از حیث جامعه هدف و گستره خدمات مورد مطالعه، جزء پژوهش‌های جامع می‌باشد، نکات مطروحه در پژوهش‌های فوق، مورد توجه بوده و در فصل پنجم مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه