متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

3 مقدمه

هیچگاه نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آن چیز که را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی  به حقیقت  دانست ( رفیع پور،1383(

دستیابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی  درست صورت پذیرد . « دکارت در این ارتباط روش را راهی می داند که به مقصود دستیابی به حقیقت در علوم بایستی پیمود.

2-3 روش پژوهش

روش معادل فارسی برای واژه،مشتق از واژه یونانی یعنی در” طول ” و ادوس[1] یعنی راه می باشد که به معنی ” در پیش گرفتن راهی ” و یا معین کردن گام هایی می باشد که برای رسیدن به هدفی ، می بایستی با نظمی خاص برداشت . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد . ( خاکی ، 1378)

این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی؛ از نظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد. پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد که نتایج آن مورد بهره گیری گمرک و سازمان های مربوطه می باشد و از آن جهت توصیفی می باشد که متغییرهای پژوهش بر اساس وضع موجود مورد مطالعه قرار می گیرند.

3-3 قلمرو پژوهش

1-3-3  قلمرو موضوعی: این پژوهش به مطالعه تأثیرمولفه های مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  بانک سامان می پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-3  قلمرو مکانی: با در نظر داشتن موضوع پژوهش، قلمرو مکانی پژوهش شامل؛ شعب بانک سامان در شهر تهران می باشد.

1- odos

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد