پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش

استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی مستلزم ایجاد تغییرات و در نتیجه تحمل هزینه های اضافی می باشد . به رغم ترجیح داده شدن حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی ، نگرانی هایی نیز در مورد دشواری های اجرای آن در اقدام هست . بعضی از موانع و مخارج بهره گیری از حسابداری تعهدی در بخش عمومی عبارتند از :

  1. تغییرات ایجاد شده در نظام قبلی : به مقصود استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی ، در نظام حسابداری نقدی موجود بایستی تحولاتی ایجاد نمود و آن را اصلاح نمود و یا برای منطبق شدن با نظام جدید کاملاً عوض کرد . به بیانی دیگر ، در سخت افزار ، نرم افزار و حتی سیاق های نظارت داخلی نظام قبلی بایستی بازنگری نمود و تا حد لزوم آنها را در راستای برآوردن نیازهای نظام جدید متحول ساخت . علاوه براین ، به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی ، مستلزم تعریف مجموعه ای از حساب ها و ثبت های جدید برای تحقق اهداف خاص پیش بینی شده در آن می باشد . پس ملاحظه می گردد که استقرار و اجرای نظام مورد نظر ، هزینه هایی را در پی خواهد داشت.
  2. آموزش کارکنان و تدوین سیاق های حسابداری : مطالعات انجام شده در مورد کشورهای گوناگون حاکی از آن می باشد که تعداد حسابداران مجرب شاغل در بخش عمومی ، در مقایسه با نیازهای موجود در این بخش ، بسیار اندک می باشد . پس ، به مقصود تأمین نیازهای جدید نیروی انسانی حاصل از تغییرات ایجاد شده در نظام و شیوۀ مدیریت ، سرمایه گذاری های جدیدی در زمینۀ آموزش نکات فنی حسابداری تعهدی و یادگیری موضوعات گوناگون لازم می باشد . البته ، بایستی در نظر داشت که وجود چنین آموزش هایی برای کلیۀ کارکنان سطوح مختلف بخش عمومی لازم است . (باباجانی،24،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد