پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دامنه پژوهش

1-7-1- دامنه زمانی

این پژوهش در سال 1392 انجام گرفته می باشد .

1-7-2- دامنه مکانی

مطالعه مذکور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و واحدهای تابعه آن که شامل 9 واحد ستادی ، 8 مرکز درمانی و 4 مرکز آموزشی می باشد ؛ انجام پذیرفته می باشد .

1-7-3- دامنه موضوعی

تمرکز پژوهش حاضر بر روی موضوع حسابداری تعهدی می باشد .

1-8 : تعاریف نظری و عملی

1-8-1- تعاریف نظری

1-8-1-1 سیستم حسابداری تعهدی[1]: سیستم حسابداری که در آن (تعهدی کامل) درآمدها هنگام تحصیل یا تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند . همچنین شناسایی و ثبت هزینه ها ، به هنگام ایجاد یا تحمل آنها انجام می شود . (باباجانی،1385،5)

1-8-1-2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این پژوهش به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد ، مکانی می باشد که وظیفه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی را به عهده دارد .

1-8-1-3 موانع استقرار[2] : مجموعه عواملی که باعث از دست دادن فرصت ها ، ایجاد مشکل و اتلاف منابع می گردد .

1-8-2- تعاریف عملیاتی 

1-8-2-1 سیستم حسابداری تعهدی : تعریف عملیاتی منطبق بر تعریف نظری می باشد .

1-8-2-2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : تعریف عملیاتی منطبق بر تعریف نظری می باشد .

1-8-2-3  موانع استقرار : مقصود از موانع استقرار در این پژوهش عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، منابع انسانی ، عوامل فنی ، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت می باشد .

[1] – Accrual Accounting

[2] – barriers impelmentation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد