دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت تغییر بعضی توجه‌ها جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای در ایران

در مطالعه اشتغال زنان به نکات و مسائلی برمی‌خوریم که در شرایط فعلی ما را دچار مخمصه‌ای برای ارائه راهکار به زنان در مسیر زندگی سعادتمندانه‌تر می‌سازد. راه خروج از این مخمصه و تنگنا تغییر دیدگاه‌های تمامی اعضای جامعه نسبت به پاره‌ای مسائل می باشد، زیرا مادام که ما نتوانیم نگاه خود را به مسائل دگرگون سازیم، از درک جایگاه و یافتن راه حل‌های کارآمد و بدیع عاجز خواهیم ماند و در دور باطل سرگردانی در بازار کار و خانه نشینی زنان باقی خواهیم ماند و نه تنها زنان از رشد و تکاملی که استحقاق آن را دارند، محروم می‌مانند، کل جامعه انسانی از مزایای حضور کامل و تمام عیار زنان بی‌بهره خواهد ماند و مسائل همچنان حل نخواهند گردید و در توسعه جامعه ایران توفیق بیشتری نخواهیم پیدا نمود. به نظر نمی‌رسد که راه حل در هیچ طرح روبنایی و مخاصمه جویانه بین دو جنس پیدا نمود گردد، بلکه راه حل بنیادی و زیربنایی تغییر منظر و زاویه‌ی دید ـ همانگونه که در انقلاب کپرنیکی در دنیای نجوم اتفاق افتاد و یا کانت در عالم فلسفه ایجاد نمود ـ برای این مسئله لازم می باشد. برای زنان در رقابت با مردان سعادتی وجود ندارد. راه حل در نگاهی نو به اساس و اصول می باشد، نگاهی که زنان و مردان در آن با یکدیگر سهیم باشند. بر این اساس ضرورت ایجاد تغییرات و انجام راه حل‌های زیر جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای برای زنان را در ایران می‌توان در این عوامل دانست:

الف) قدرت: مانند تغییرات، تغییر در توجه نسبت به قدرت به عنوان ارزش محوری جامعه می باشد. در جامعه‌ ما قدرت به ابزاری برای وادار کردن دیگران در تنقید اراده‌ صاحبان قدرت تقلیل یافته می باشد و از ابعاد دیگر آن غفلت شده می باشد. قدرت همواره بخش مهم و عمده‌ امتیازات افراد، گروه‌ها، اقوام، طبقات و ملت‌ها بوده می باشد که البته بیشتر در اختیار مردان قرار داشته می باشد. بدین ترتیب تأثیر قدرت در جامعه تأمین توانایی تملک، تفوق، نفوذ، مقاومت و کسب پیروزی برای صاحبان خود بوده می باشد. البته بایستی پذیرفت که چنین تعبیری از قدرت در ادوار پیشین حیات بشر کارایی‌هایی هم داشته می باشد، اما در عصر بلوغ و ارتقای درک و فهم بشر و پیچیدگی بیشتر جوامع انسانی دیگر مفید و موجه شرایط لازم برای پیشرفت بشر امروز نیست. به همین قیاس که دیگر تکنولوژی کارآمد برای راه اندازی راه‌آهن، برای فرستادن فضاپیماها به خارج از منظومه‌ شمسی عب مانده و ناکارآمد می باشد.

بنابر آن چیز که، گفته گردید لازم می باشد در جستجوی مفاهیم بدیع‌تری از قدرت باشیم. که گرچه در پذیرش آنها با یکدیگر متفقیم، در اقدام راه زیادی برای اجرا و به کار بستن آنها داریم. مانند معانی قدرت، قدرتی می باشد که در ارتباط با عظیم‌ترین توفیقات دینی، فلسفیف هنری و تجارب علمی به دست می‌آید. از دیگر معانی قدرت، قدرت اخلاقی و پیروی از سرمشق‌هایی می باشد که از تفوق اخلاقی قابل توجهی نسبت به سایرین برخوردارند، وسیله‌ای قطعی در تجهیز و بسیج نیروهای بیکران کوشش بشر‌ها در عرصه‌های اجتماعی و فردی.

به این ترتیب قدرت اولیای امور نه برای حکومت، تفوق و ترتب و تفیذ اراده‌ی ایشان که در جهت جلب طرفداری و اعتماد مردمان و از طریق مشاوره‌های آزاد و صریح و تا حد امکان گسترده و همه جانبه اعمال می گردد. چنین جامعه‌ای بی‌تردید از اعمال زور و بی‌عدالتی علیه هر یک از اعضایش (مانند زنان)اجتناب خواهد نمود. مهم‌تر آنکه چنین تعابیری از قدرت نمی‌تواند بدون حضور توجه‌های زنانه که مبتنی بر محبت و مشارکت و رشد دادن می باشد، در جامعه نهادینه گردد.

ب) تغییر توجه نسبت به کار: نظام اشتغال امروز هدفی بسیار نازل را دنبال می کند که همانا عبارت می باشد از « به دست آوردن امکانات هر چه بیشتر برای مصرف کاراهایی که عرضه می گردد». مشاغل کاذب، اختلاس، بی‌انصافی و بی‌میلی نسبت به ایفای صمیمانه‌ی وظایف شغلی مانند عواقب چنین نظری به کار می باشد. لذا در می‌یابیم که در اشتغال و کار نیازمند ارزش‌های اخلاقی نوینی هستیم که کار را از سطح تنازع بقا، به خدمت به همنوع و عمران زمین که زیستگاه نوع بشر می باشد، مبدل می‌سازد. چنین معنایی از اشتغال نیاز به قدرت مداری که همواره زنان را فرودست نگاه داشته می باشد، نخواهد داشت بلکه بر استعدادهای ذاتی نوع بشر در خدمت و محبت و تعهد صمیمانه در اجرای وظایف اقتصادی متکی می باشد که در زنان به وفور پیدا نمود می گردد و البته مردان نیز از آن بهره‌مندند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد