پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

شیوه های اعتمادسازی 

اعتماد دو بعد دارد ، یکی اعتماد بین شخصی و دیگری اعتماد به نهادها. اعتماد بین شخصی نشانگر روابط میان اشخاص در سطح خرد و روابط و زندگی روزمره و حاکی از اعتماد تعمیم یافته مردم می باشد ، در حالی که اعتماد به نهادها مربوط به اعتماد به سیاست ها، دولت و سازمان های دولتی می باشد که وظیفه خدمات رسانی به مردم را بر عهده دارند (زین آبادی, 1387: 23)

از نظر رزستین و استول آن چیز که برای اعتماد تعمیم یافته مهم می باشد، کارآمدی و عدالت نهادهای دولتی می باشد. از نظر آنها چهار مکانیسم علی، تبیین ویژگی های نهادی و تعمیم یافته اعتماد را به صورت زیر مشخص می کنند: الف) عدالت و کارآمدی نهادی بر برداشت فرد از امنیت خود تاثیر می گذارد. یعنی ترس از دیگران موجب بی اعتمادی به آنها می گردد. ب) عدالت و کارآمدی نهادها، تعیین کننده برداشت فرد نسسبت به حافظان منافع عمومی می باشد. اگر نهادها مورد اعتماد نباشند، مردم نیز مورد اعتماد فرد نخواهند بود. ج) عدالت و کارآمدی نهادها، توجه نسبت به رفتار شهروندان را می سازد. د) نهادها ممکن می باشد موجب تجربه تبعیض و بی عدالتی در شهروندان به هنگام تماس مستقیم با آنها شوند (منصوریان, قدرتی, ؛ 1388: 198)

به گونه اختصار می توان گفت شیوه های اعتمادسازی از این قرارند:

الف( اعتماد مبتنی بر خصیصه های شخصی

ب) اعتماد مبتنی بر فرایند

ج) اعتماد نهادی

اعتماد مبتنی بر خصیصه های شخصی از راه ویژگیهای شخصی، مانند نژاد و جنسیت و پیشینه خانوادگی ایجاد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید