دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

سید محمد مقیمی (1389) پژوهشی تحت عنوان تأثیرعوامل محیطی بر تجاری‌سازی ایده‌ها و نتایج تحقیقات انجام داده‌اند که نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن می باشد که بین عوامل سازمانی و مبحث تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در مراکز هسته‌ای ارتباط معناداری هست و براساس تحلیل واریانس فریدمن، فرضیه فرعی عدم تعادل با تیم‌های پژوهشی و عدم وجود راهبردهای تجاری‌سازی در مؤسسات هسته‌ای نسبت به فرضیه، محدودیت مالی و اداری تولید آزمایشگاهی و صنعتی محصولات و عدم ارزیابی دستاوردهای پژوهشی به ترتیب اولویت بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در مراکز هسته‌ای تاثیرگذار می باشد.

سید مرتضی باقری فرد (1390) پژوهشی تحت عنوان شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی انجام داده می باشد که نتایج آن بیانگر این مطلب می باشد که 25 عامل در قالب 9 بُعد شناسایی شدند که ابعاد عوامل ساختاری از وزن و اهمیت یکسانی برخوردار نیست بلکه به ترتیب ساختار سازمانی، امکانات فیزیکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، استراتژی سازمانی، نظام منابع اطلاعاتی، فرآیندها و روش‌های کاری و سیستم کنترل و نظارت اولویت‌بندی شده‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد