پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبانی نظری پژوهش

2-3-1 : دانش و سیستم حسابداری

حسابداری به مفهوم عام فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارش رویدادهای مالی می باشد که امکان اتخاذ تصمیمات عقلایی را برای مدیران فراهم می کند . لکن چنین فرآیندی تابع اصول و مقررات خود می باشد و این اصول مرتبط می باشد که حسابداری را به صورت فن مطرح می کند . (ابوالحلاج،1379،5) در تعریفی دیگر حسابداری دانشی توصیفی تحلیلی می باشد که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحد را توصیف و تحلیل می کند .

بکارگیری دانش حسابداری در اقدام ، سیستم حسابداری واحدهای مختلف را پدید می‌آورد . هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی ، کنترلی و خدماتی دارد . مهم‌ترین عملکرد سیستم حسابداری ، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی می باشد ؛ به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی به شمار می رود . سیستم حسابداری ، اطلاعات مالی مبتنی بر اسناد و مدارک اولیه را به عنوان داده یا ورودی می‌پذیرد ، پردازش می کند و نهایتاً به شکل گزارش‌های مختلف ارائه می‌نماید که خروجی یا ستانده سیستم محسوب می شوند . به تعبیری دیگر ، سیستم حسابداری ، انبوه معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدها را شناسایی و بر اساس روش‌های منطقی و مدون ، اندازه‌گیری ، طبقه‌بندی ، تجمیع و تلخیص می کند و به صورت گزارش‌هایی مختصر و مفید و در عین حال مرتبط در می‌آورد و با ارائه صحیح مفهوم این اطلاعات وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدها را نشان می‌دهد . گزارش‌هایی که حسابداری به عنوان سیستمی اطلاعاتی فراهم می‌آورد ، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدها قادر می‌سازد ؛ و اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدها را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می‌دهد .

دومین عملکرد سیستم حسابداری که بر عملکرد اطلاعاتی آن اتکاء دارد ، کنترل می باشد . حسابداری به عنوان بازوی اجرایی ، مدیریت را در اداره امور و هدایت عملیات و حفاظت دارایی‌های واحد یاری می‌نماید . در نتیجه حسابداری ، سیستم کنترل نیز به شمار می رود .

سومین عملکرد سیستم حسابداری ارائه خدمت به شاغلین در واحد و دیگر اشخاص و مؤسساتی می باشد که با واحد داد و ستد یا مناسبات تجاری دارند . این جنبه از عملکرد سیستم حسابداری به ایجاد نظم و اطمینان در دریافت‌ها و پرداخت‌ها و روابط تجاری واحد با اشخاص دیگر منتج می گردد. بدین ترتیب ، حسابداری به عنوان فعالیتی‌خدماتی نیز برشمرده شده می باشد . (مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1383،20)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد