متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری نمونه و حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش عبارت می باشد از کلیه مراجعه‌کنندگان به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان (ستاد اداره کل و ادارات‌های تابعه استان) جهت دریافت خدمات می‌باشند. جهت تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر آغاز میانگین تعداد مراجعین به ستاد اداره کل و ادارات تابعه از طریق مطالعه فرمهای تکمیل شده طرح تکریم که در اختیار واحد ارزیابی و عملکرد قرار دارند بدست آورده که حدود 160 نفر می‌باشد سپس با رجوع به جدول کرجیس و مورگان تعداد نمونه 113 نفر تعیین می گردد که این به تناسب تعداد مراجعه کنندگان به ستاد اداره کل و هر یک از ادارات تابعه تقسیم می گردد. (ستاد اداره کل 34 نفر 30% – اداره ابهر 40 نفر 35%- اداره خرمدره 22 نفر 20% – اداره طارم 13 نفر 12%- اداره ایجرود 4 نفر 3% ). در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگزین بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 روایی  و پایایی ابزار سنجش

پرسشنامه پژوهش حاضر دارای از پایایی  زیرا ضریب آلفای کرونباخ، 79/0 … زیر از  می باشد زیرا در بخش جمع‌آوری اطلاعات از مراجعه کنندگان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان ، مستند به مراجعه به اسناد و مدارک اقدام شده می باشد، وده می باشد. مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از رو شهای آمار توصیفی و استنباطی مانند توزیع فراوانی، آزمون t، ضریب همبستگی، واریانس، میانه و میانگین با بهره گیری از نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد