متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری

با در نظر داشتن این که در این پژوهش، جامعه هدف دارای طبقه‌های مشخص و تعریف‌پذیر می باشد، روش نمونه‌گیری در این پژوهش، از نوع نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای بوده و حجم نمونه با بهره گیری از روش برآورد حجم نمونه کوکران محاسبه گردیده می باشد.

بدین مقصود جامعه آماری پژوهش، از حیث نوع افراد به 3 گروه اعضای شهدا، جانبازان و آزادگان تقسیم گردید. سپس در هر گروه به تناسب اندازه فراوانی آن‌ها در هر شهرستان، چند نفر از هر کدام از طبقات فوق به صورت تصادفی انتخاب گردید. در نهایت برای افرادی که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده بودند، پرسشنامه‌های طرح توزیع و نظرات آن‌ها اخذ گردید.

شایان ذکر می باشد که جهت تعیین حجم نمونه، از روش برآورد حجم نمونه کوکران بهره گیری شده و روش محاسبه از لحاظ تعمیم نمونه آماری به جامعه آماری نیز به این شکل بود که در 95 درصد اطمینان (96/1=z) برآورد حاصل از انتخاب نمونه‌های آماری به گونه‌ای بود که در صورت تعمیم به جامعه آماری فقط 5 درصد با واقعیت جامعه اختلاف داشت (05/0=e). در این راستا بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه با در نظر داشتن حدود 18112 نفر از جامعه آماری، تعداد نمونه‌آماری به دست آمده برابر با 638 نفر برآورد گردید که به جهت آن که در هر شهرستان تعداد نمونه‌ها کمتر از 35 نفر نباشد و تعداد پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده، از حداقل نمونه‌های آماری برآورد شده بیشتر باشد، تعداد 670 پرسشنامه برای تکمیل در شهرستان‌های استان زنجان در نظر گرفته گردید.

نحوه محاسبه حجم نمونه در زیر مشخص گردیده می باشد. فرمول برآورد حجم نمونه:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

N= حجم جمعیت (18112=N).

n= حجم نمونه (638=n).

e = خطای نسبی در برآورد (05/0=e).

p = نسبت در جامعه = پیش برآورد واریانس (5/0=p).

z = ضریب اطمینان (در 95 درصد اطمینان: 96/1=z).

شایان ذکر می باشد در انتخاب نمونه‌های آماری نسبت تعداد نمونه‌های آماری بر مبنای نوع خدمت‌گیرنده (مشتمل بر اعضای خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان)، سن، جنسیت و تحصیلات رعایت گردید و پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، کلیه 670 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری گردید. با در نظر داشتن این که کلیه پرسشنامه‌های تکمیل شده از لحاظ نحوه تکمیل و دقت مورد تایید بود، همه آن‌ها در تجزیه و تحلیل مورد بهره گیری قرار گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه